Voorwaarden Levering en Hypotheek

De gebruikelijke werkzaamheden die voor een levering en hypotheek in de prijs zijn inbegrepen, zijn:

 • dossier aanmaken;
 • het schriftelijk bevestigen van de ontvangst van de koopovereenkomst aan cliënten en eventuele makelaar(s);
 • beoordeling van de koopovereenkomst;
 • controleren bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de koopovereenkomst;
 • controle of niet een andere koopovereenkomst reeds is ingeschreven bij het Kadaster;
 • controle van eventuele aanwezige hypotheken en/of beslagen bij het Kadaster;
 • onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen na ontvangst van eigendomsbewijs;
 • het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsook het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen;
 • verzoek aan de bank van de verkoper om de aflosnota('s);
 • controle tijdige ontvangst van de waarborgsom of bankgarantie incl. eventueel contact opnemen wanneer deze niet tijdig ontvangen zijn;
 • maken van de (concept) akte van levering, incl. opname van twee pagina's bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten;
 • maken van de hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning;
 • gelden opvragen bij de hypotheekverstrekker van de koper;
 • maken van de nota, voor het verkrijgen van een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de overdracht en/of de hypotheek;
 • tijdige toezending van de concept akte(n) aan de partijen en eventuele makelaar(s) en/of tussenpersonen en het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte;
 • tijdige toezending van de ontwerpnota van afrekening aan koper en verkoper, en eventuele makelaars en of tussenpersonen;
 • controle of de te betalen gelden, de door de koper te betalen koopsom, notariskosten, overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van de verkoper) tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort incl. eventueel nabellen met de bank;
 • tweede controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van levering; controle bij het Kadaster van eventueel aanwezige hypotheken en/of beslagen;
 • het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van levering en hypotheek;
 • zorgdragen voor inschrijving van een afschrift van de akte bij het Kadaster;
 • derde controle bij het Kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen;
 • het verzorgen van de tijdige voldoening van de te betalen overdrachtsbelasting aan de Belastingdienst;
 • uitbetaling (zonder spoed) van de gelden aan bank en cliënt;
 • toezenden van een (digitaal) afschrift van de hypotheekakte aan de cliënt en aan de bank alsmede (digitaal) toezenden afschrift van de akte van levering aan koper;
 • werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren;
 • akte 20 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften.
 • Easy Langstraat Notarissen vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt op de dag van ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.
 • Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW.

De door EASY Langstraat Notarissen aan de bank verschuldigde negatieve rente, in verband met ten behoeve van u op de derdengeldenrekening aangehouden, gelden, zullen aan u worden doorberekend.