Meerwerk Levering

Afkopen verzekeringspolis of beleggingspolis

€ 75,00

Aflossen krediet of persoonlijke lening per krediet of persoonlijke lening

€ 25,00

Afstand vruchtgebruik of recht van gebruik en bewoning regelen (kosten voor rekening van verkoper)
 

Op basis van uurtarief en
minimaal € 75,00
 
Appartementsrecht (inclusief opvragen servicekosten en aandeel in reservefonds) kosten voor rekening van koper
 
€ 145,00
 

Appartementsrecht met ondersplitsing, extra kosten per ondersplitsing en kosten voor rekening van koper

€ 55,00

Beheerskosten waarborgsom of depotregeling (per kalendermaand)

€ 15,00

Berekening vrijval overdrachtsbelasting op grond van artikel 13 WBR

€ op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Bespreking tijdens kantooruren

€ 150,00

Bouwdepot opstellen onderhandse akte

€ 75,00

Correspondentiestukken via de post

€ 50,00

Depotregeling opstellen

€ 250,00

Doorhaling beslag

€ 175,00

Doorhalen eerste hypotheek verkoper per stuk (alle kosten zijn voor rekening verkoper)

€ 157,00

Doorhalen tweede en volgende hypotheek bij dezelfde 1e hypotheekhouder per stuk (alle kosten zijn voor rekening verkoper)

€ 107,00

Doorhalen tweede en volgende hypotheek bij andere hypotheekhouder per stuk (alle kosten zijn voor rekening verkoper)

€ 157,00

Economische eigendom

€ in overleg en op basis van uurtarief

Erfdienstbaarheden opnemen in akte > 2 bladzijden

€ 25,00

Extra digitaal afschrift van akte ontvangen (per afschrift)

€ 30,00

Extra kadastraal perceel in akte opnemen (bij levering van meer dan één kadastraal perceel) per kadastraal perceel

€ 27,50

Extra werkzaamheden in verband met een zogenaamde "Groninger akte"

€ in overleg en op basis van uurtarief

Faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering verkoper (kosten zijn voor rekening verkoper)

€ in overleg en op basis van uurtarief

Inzage kosten voor BRP/CIR/CUR per persoon (dossierkosten) kosten voor rekening van verkoper en koper

€ 15,00

Inschrijving koopovereenkomst bij kadaster inclusief kadasterkosten registratie en BTW

€ 220,00

Kadastrale inschrijving situatietekening

€ 25,00

Koopovereenkomst opstellen (standaard bepalingen en werkzaamheden) meerwerk in overleg

€ 250,00

Koopsom vanaf € 350.000

€ 110,00

Koper toevoegen/wijzigen

€ 50,00

Kosten bankverkeer, per overboeking € 15,00

Kosten Kamer van Koophandel onderzoek i.v.m. het optreden van een niet-natuurlijke persoon als partij (per inzage)

€ 30,00

Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn of doordat de afspraak door koper wordt verzet

€ 50,00

Opvragen titel van aankomst (eigendomsbewijs) pér titel (kosten voor rekening verkoper)

€ 25,00

Opvragen en verrekenen zakelijke lasten bij te late aanlevering

€ 50,00

Overboeken gelden naar andere notaris i.v.m. aankoop elders van verkoper (Baarns Beslag) (kosten voor rekening van verkoper)

€ 50,00

Problemen tussen verkoper en koper die bemiddeling notaris vereisen

€ in overleg en op basis van uurtarief

Recreatiewoning of vakantiewoning overdracht

€ 195,00

Regelen akkoord bank bij doorhalen tegen netto-verkoopopbrengst (kosten voor rekening verkoper)

€ 75,00

Spoedzaken (=passeren leveringsakte binnen 21 werkdagen na ontvangst koopovereenkomst) afhankelijk van beschikbaarheid

€ 100,00

Spoedzaken (=passeren leveringsakte binnen 5 dagen na ontvangst koopovereenkomst) afhankelijk van beschikbaarheid

€ in overleg en op basis van uurtarief

Te laat (< 5 werkdagen voor geplande passeerdatum) aanleveren door partij van door ons opgevraagde stukken

€ 50,00

Telefonische overboeking per stuk

€ 10,00

Titel van aankomst bestaat uit meer dan één eigendomsbewijs (per stuk) (kosten voor rekening verkoper)

€ 15,00

Toestemmingsverklaring andere bestaande hypotheekhouder(s) i.v.m. vestiging tweede of verdere hypotheek (per stuk)

€ 75,00

Toestemmingsverklaring bank i.v.m. doorverkoop conform artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer

€ 50,00

Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken

€ 50,00

Tolk/vertaler, inschakelen voor cliënt (exclusief kosten tolk/vertaler)

€ 125,00

Tolk/vertaler, indien cliënt tolk zelf regelt (exclusief kosten tolk/vertaler) € 75,00

Verklaring inzake betaling door een derde

€ 30,00

Vermelding vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven bij kadaster (kosten zijn voor rekening verkoper)

€ op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Vermelding vererving zonder reeds opgemaakte verklaring van erfrecht bij verkoper bij titel (kosten zijn voor rekening verkoper)

€ op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Vermelding echtscheiding bij verkoper bij eigendomsverkrijging (kosten zijn voor rekening verkoper)

€ op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Vestiging beperkte rechten

€ op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk)

€ 75,00

Volmacht notarieel opmaken en passeren (per stuk)

€ 150,00

Wijzigen passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid

€ 150,00

Wijzigen passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum

€ 175,00

 

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Het meerwerk is gebaseerd op € 50,00 exclusief BTW per half uur, voor een notariële medewerker. Het uurtarief van een kandidaat-notaris is € 175,00 exclusief BTW per uur.

Easy Langstraat Notarissen vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt op de dag van ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Samenlopende kosten worden bij een akte van levering met een akte van hypotheek slechts eenmalig in rekening gebracht.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.

Het is niet mogelijk om bij Easy Langstraat Notarissen voorlopige kadastrale grenzen vast te stellen voor gedeeltelijke kadastrale percelen. Deze werkzaamheden kunnen wel via Meewis Notarissen worden verrricht (www.meewisnotarissen.nl).

Easy Langstraat Notarissen behoudt zich het recht voor om zaken die niet standaard zijn niet in behandeling te nemen. Wij zullen u alsdan doorverwijzen naar Meewis Notarissen (www.meewisnotarissen.nl) voor verdere behandeling.

De door EASY Langstraat Notarissen aan de bank verschuldigde negatieve rente, in verband met ten behoeve van u op de derdengeldenrekening aangehouden gelden, zullen aan u worden doorberekend