Meerwerk Hypotheek

Afkopen verzekeringspolis of beleggingspolis

€ 75,00

Aflossen krediet of persoonlijke lening per krediet of persoonlijke lening

€ 25,00

Bespreking tijdens kantooruren

€ 150,00

Bouwdepot opstellen onderhandse akte

€ 75,00

Doorhaling beslag

€ 175,00

Doorhalen eerste hypotheek bij oversluiting per stuk

€ 107,00

Doorhalen tweede en volgende hypotheek bij dezelfde 1e hypotheekhouder per stuk (alle kosten zijn voor rekening verkoper)

€ 95,00

Doorhalen tweede en volgende hypotheek bij andere hypotheekhouder per stuk

€ 107,00

Economische eigendom

€ in overleg en op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Elektronische Communicatie Hypotheken (ECH) onder meer Rabobank, Aegon, Nationale Nederlanden

€ 17,50

Extra digitaal afschrift van akte ontvangen (per afschrift)

€ 30,00

Extra werkzaamheden in verband met een zogenaamde ''Groninger akte"

€ in overleg en op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering

€ in overleg en op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Hypothecaire inschrijving vanaf € 350.000

€ 110,00

Hypotheekgever wijzigt of is niet tevens debiteur (per wijziging/per debiteur)

€ 25,00

Hypotheekstukken zijn niet eerder dan 5 werkdagen voor de geplande passeerdatum binnen

€ 100,00

Inzage kosten voor BRP/CIR/CUR per persoon (dossierkosten)

€ 15,00

Kosten bankverkeer, per overboeking

€ 15,00

Kosten Kamer van Koophandel onderzoek i.v.m. het optreden van een niet-natuurlijke persoon als partij (per inzage)

€ 30,00

Levering uit nieuwbouw bij andere notaris, hypotheek via Easy Langstraat Notarissen

€ 50,00

Méér dan 1 kadastraal perceel

€ 52,50

Méér dan 1 voorbelasting inclusief titel (per stuk)

€ 35,00

Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn

€ 50,00

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid verzorgen en versturen naar de bank

€ 75,00

Opvragen titel van aankomst (eigendomsbewijs) pér titel

€ 25,00

Overbrugging in verband met hypotheek

€ 100,00

Overboeken gelden naar andere notaris i.v.m. aankoop elders (Baarns beslag)

€ 50,00

Particuliere hypotheek

€ 100,00

Rangwisseling hypotheek

€ 95,00

Recreatiewoning of vakantiewoning

€ 195,00

Spoedzaken (=passeren hypotheekakte binnen 21 werkdagen na ontvangst hypotheekstukken) afhankelijk van beschikbaarheid

€ 100,00

Spoedzaken (=passeren hypotheekakte binnen 5 werkdagen na ontvangst hypotheekstukken) afhankelijk van beschikbaarheid

€ in overleg

Te laat (< 5 werkdagen voor geplande passeerdatum) aanleveren door cliënt van door ons opgevraagde stukken

€ 50,00

Titel van aankomst bestaat uit meer dan één eigendomsbewijs (per stuk)

€ 15,00

Toestemmingsverklaring andere bestaande hypotheekhouder(s) i.v.m.rangwisseling, vestiging tweede of verdere hypotheek (per stuk)

€ 75,00

Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken

€ 50,00

Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler)

€ 125,00

Tolk/vertaler, indien de client de tolk zelf regelt (exclusief kosten tolk/vertaler)

€ 75,00

Verklaring inzake betaling door een derde

€ 30,00

Vermelding vererving met reeds opgemaakte verklaring van erfrecht niet ingeschreven bij kadaster

€ in overleg en op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Vermelding vererving zonder reeds opgemaakte verklaring van erfrecht bij titel

€ in overleg en op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Vermelding echtscheiding i.v.m. eigendomsverkrijging

€ in overleg en op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk)

€ 75,00

Volmacht notarieel opmaken en passeren (per stuk)

€ 150,00

Wijzigen passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid binnen 14 dagen voor geplande passeerdatum

€ 150,00

Wijzigen passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum

€ 175,00

 

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Het meerwerk is gebaseerd op € 50,00 exclusief BTW per half uur, voor een notariële medewerker. Het uurtarief van een kandidaat-notaris is € 175,00 exclusief BTW per uur.

Easy Langstraat Notarissen vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt op de dag van ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Samenlopende kosten worden bij een akte van levering met een akte van hypotheek slechts eenmalig in rekening gebracht.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.

Easy Langstraat Notarissen behoudt zich het recht voor om zaken die niet standaard zijn niet in behandeling te nemen. Wij zullen u alsdan doorverwijzen naar Meewis Notarissen (www.meewisnotarissen.nl) voor verdere behandeling.

De door EASY Langstraat Notarissen aan de bank verschuldigde negatieve rente, in verband met ten behoeve van u op de derdengeldenrekening aangehouden gelden, zullen aan u worden doorberekend.