Voorwaarden Samenlevingscontract

Easy Langstraat Notarissen levert standaard-samenlevingscontracten. Standaard is een samenlevingscontract ingeval van samenwoners zonder kinderen.

In deze akte is inbegrepen:

  • standaard model samenlevingscontract inclusief regelingen voor de gebruikelijke huishoudkosten (naar evenredigheid van inkomen) en gemeenschappelijke inboedel, een verblijvingsbeding, regeling voor overlijdensrisicoverzekering en een regeling voor het partnerpensioen;
  • indien gewenst 1 bespreking van maximaal 45 minuten, het opstellen van de akte en toezending per e-mail, het ondertekenen van de akte en indien van toepassing aanmelding bij het Centraal Testamenten Register.

Andere bepalingen die in de samenlevingscontract dienen te worden opgenomen worden, na voorafgaand overleg, als meerwerk conform de opgestelde meerwerklijst in rekening gebracht.

 

Afwijkende regeling kosten huishouding

 

€ 75,00

 
 

Afwijkende regeling eigendom inboedel

€ 50,00

 
 

Arbitrageregeling bij geschillen

€ 50,00

 
 

Extra bespreking tijdens kantooruren

€ 150,00

 
 

Regeling uitgebreid inkomensbegrip

€ 50,00

 
 

Regeling uitgebreid verblijvensbeding voor eventuele toekomstige afstammelingen

€ 35,00

 
 

Opstellen onderhandse schuldbekentenis bij onevenredige inbreng eigen gelden

€ 85,00

 
 

Opstellen staat van aanbrengsten

€ 50,00

 
 

Regeling voortgezet gebruik bij overlijden indien woning ten name van een van partijen staat

€ 65,00

 
 

Waardeverrekening woning indien woning ten name van een van partijen staat

€ 65,00

 
 

Extra digitaal afschrift van akte ontvangen (per afschrift)

€ 30,00

 

Inzage kosten voor BRP/CIR/CUR per persoon (dossierkosten)

€  15,00  
 

Spoedzaken (=passeren samenlevingscontract binnen 21 dagen na ontvangst opdracht) afhankelijk van beschikbaarheid

€ 100,00

 
 

Spoedzaken (=passeren samenlevingscontract binnen 5 dagen na ontvangst opdracht) afhankelijk van beschikbaarheid

€ in overleg en op basis van uurtarief

 
 

Te laat (< 5 werkdagen voor geplande passeerdatum) aanleveren door partij van door ons opgevraagde stukken

€ 50,00

 
 

Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler)

€ 125,00

 

Tolk/vertaler, indien de client de tolk zelf regelt (exclusief kosten tolk/vertaler)

€  75,00  
 

Wijzigen passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid

€ 150,00

 
 

Wijzigen passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum

€ 175,00

 

 

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Het meerwerk is gebaseerd op € 50,00 exclusief BTW per half uur, voor een notariële medewerker. Het uurtarief van een kandidaat-notaris is € 175,00 exclusief BTW per uur.

Easy Langstraat Notarissen vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt op de dag van ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Centraal Testamenten Register worden 1 op 1 doorberekend.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.

Easy Langstraat Notarissen behoudt zich het recht voor om zaken die niet standaard zijn niet in behandeling te nemen. Wij zullen u alsdan doorverwijzen naar Meewis Notarissen (www.meewisnotarissen.nl) voor verdere behandeling.