Voorwaarden Verdeling

De gebruikelijke werkzaamheden die voor een verdeling* in de prijs zijn begrepen, zijn:

 • dossier aanmaken;
 • het schriftelijk bevestigen van de opdracht aan cliënten en eventuele tussenpersonen;
 • beoordeling van (eventueel) echtscheidingsconvenant;
 • controleren bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed direct na ontvangst van de opdracht;
 • controle van eventuele aanwezige hypotheken en/of beslagen bij het Kadaster;
 • onderzoek naar hoe en wanneer de eigendom (of ander zakelijk recht) is verkregen na ontvangst van eigendomsbewijs;
 • het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsook het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen;
 • verzoek aan de bank voor het eventueel opvragen van aflosnota('s);
 • maken van de (concept) akte van verdeling, incl. opname van bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten;
 • maken van de nota of declaratie, voor het verkrijgen van een overzicht van de te betalen en ontvangen bedragen met betrekking tot de verdeling en/of de hypotheek;
 • tijdige toezending van de concept akte(n) aan de partijen en het maken van een afspraak voor ondertekening van de akte;
 • tijdige toezending van de ontwerpnota van afrekening aan verkrijger en vervreemder;
 • controle of de te betalen gelden, de door de verkrijger te betalen koopsom, notariskosten, eventuele overdrachtsbelasting, maar ook eventuele schulden van partijen tijdig op de kwaliteitsrekening van de notaris zijn gestort incl. eventueel nabellen met de bank;
 • tweede controle bij het kadaster van de tenaamstelling van het registergoed voor het tekenen van de akte van verderling; controle bij het Kadaster van eventueel aanwezige hypotheken en/of beslagen;
 • het passeren (toelichten en ondertekenen) van de akte van verdeling en hypotheek;
 • zorgdragen voor inschrijving van een afschrift van de akte bij het Kadaster;
 • derde controle bij het Kadaster van de tenaamstelling van het registergoed en controle van eventuele aanwezige hypotheken/ en beslagen;
 • uitbetaling van de gelden aan bank en cliënt;
 • (digitaal) toezenden van een afschrift van de hypotheekakte aan de cliënt en aan de bank alsmede (digitaal) toezenden afschrift van de akte van verdeling aan verkrijger;
 • werkzaamheden voor wettelijk verplichte registraties van de akten binnen tien dagen na passeren;
 • akte 20 jaar bewaren in brandvrije ruimte en in overeenstemming met andere wettelijke voorschriften.

Easy Langstraat Notarissen vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt op de dag van ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden 1 op 1 doorberekend.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het geldende uurtarief in rekening met een minimum van €75,- excl. BTW.

* Met verdeling wordt bedoeld de verdeling van een registergoed vanwege de ontbinding van een samenlevingscontract of vanwege echtscheiding.

De door EASY Langstraat Notarissen aan de bank verschuldigde negatieve rente, in verband met ten behoeve van u op de derdengeldenrekening aangehouden gelden, zullen aan u worden doorberekend.