Meerwerk Verdeling

 

Aanvragen en eventueel verzorgen ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid en verzending naar bank

€ 75,00

 

Afkopen verzekeringspolis of beleggingspolis

€ 75,00

 

Aflossen krediet of persoonlijke lening per krediet of persoonlijke lening

€ 25,00

 

Afwijkende verdeling van echtscheidingsconvenant

op basis van uurtarief en minimaal € 75,00

Appartementsrecht (inclusief opvragen servicekosten en aandeel in reservefonds) kosten voor rekening van verkrijger

€ 145,00

Appartementsrecht met ondersplitsing, extra kosten per ondersplitsing en kosten voor rekening van verkrijger

€  55,00
 

Bespreking tijdens kantooruren

€ 150,00

Correspondentiestukken via de post

€  50,00
 

Doorhaling beslag

€ 175,00

 

Doorhalen eerste hypotheek per stuk

€ 157,00

 

Doorhalen tweede en volgende hypotheek bij dezelfde 1e hypotheekhouder per stuk

€ 107,00

 

Doorhalen tweede en volgende hypotheek bij andere hypotheekhouder per stuk

€ 157,00

 

Economische eigendom

in overleg en op basis van uurtarief

 

Erfdienstbaarheden opnemen in akte > 2 bladzijden

€ 25,00

 

Extra digitaal afschrift van akte ontvangen (per afschrift)

€ 30,00

 

Extra kadastraal perceel in akte opnemen (bij verdeling van meer dan twee kadastrale percelen) per kadastraal perceel

€ 27,50

 

Faillissement/curatele/bewind/voogdij/schuldsanering

€ in overleg en op basis van uurtarief

Inzage kosten voor BRP/CIR/CUR per persoon (dossierkosten) kosten voor rekening van vervreemder en verkrijger

€ 15,00
 

Kadastrale inschrijving situatietekening

€ 25,00

Kosten bankverkeer, per overboeking

€ 15,00
 

Kosten Kamer van Koophandel onderzoek i.v.m. het optreden van een niet-natuurlijke persoon als partij (per inzage)

€ 30,00

 

Meer dan 1 voorbelasting inclusief titel (per stuk)

€ 35,00

 

Nieuwe aflosnota opvragen omdat de hypotheekstukken niet (tijdig) binnen zijn

€ 50,00

 

Omzetting van een schuld wegens overbedeling in een geldlening

€ 75,00

Opvragen titel van aankomst (eigendomsbewijs) pér titel

€ 25,00
 

Problemen tussen partijen die bemiddeling notaris vereisen

€ in overleg en op basis van uurtarief

 

Recreatiewoning of vakantiewoning verdeling

€ 195,00

 

Regelen akkoord bank bij doorhalen tegen netto-verkoopopbrengst

€ 75,00

 

Spoedzaken (=passeren verdelingsakte binnen 21 dagen na ontvangst opdracht) afhankelijk van beschikbaarheid

€ 100,00

 

Spoedzaken (=passeren verdelingssakte binnen 5 dagen na ontvangst opdracht) afhankelijk van beschikbaarheid

€ in overleg en op basis van uurtarief

 

Te laat (< 5 werkdagen voor geplande passeerdatum) aanleveren door partij van door ons opgevraagde stukken

€ 50,00

 

Titel van aankomst bestaat uit meer dan één eigendomsbewijs (per stuk)

€ 15,00

 

Toestemmingsverklaring echtgeno(o)t(e)/derde opmaken

€ 50,00

 

Tolk/vertaler inschakelen (exclusief kosten tolk/vertaler)

€ 125,00

Tolk/vertaler, indien de client de tolk zelf regelt (exclusief kosten tolk/vertaler)

€ 75,00
 

Verklaring inzake betaling door een derde

€ 30,00

 

Volmacht (niet-notarieel) opmaken (per stuk)

€ 75,00

 

Volmacht notarieel opmaken en passeren (per stuk)

€ 150,00

 

Waarde te verdelen registergoed > € 350.000

€ 110,00

 

Wijzigen passeerdatum (eerder of later), afhankelijk van beschikbaarheid

€ 150,00

 

Wijzigen passeerdatum binnen 5 werkdagen voor geplande datum

€ 175,00

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Het meerwerk is gebaseerd op € 50,00 exclusief BTW per half uur voor een notariële medewerker. Het uurtarief van een kandidaat-notaris is € 175,00 exclusief BTW per uur.

Easy Langstraat Notarissen vraagt géén aanbetaling bij de opdrachtverstrekking. Betaling geschiedt op de dag van ondertekening van de akte(n). Wijzigingen van de kosten van het Kadaster worden  1 op 1 doorberekend.

Ingeval de opdracht geannuleerd wordt brengen wij de reeds verrichte werkzaamheden tegen het dan geldende uurtarief in rekening met een minimum van € 75,00 exclusief BTW.

Het is niet mogelijk om bij Easy Langstraat Notarissen voorlopige kadastrale grenzen vast te stellen voor gedeeltelijke kadastrale percelen. Deze werkzaamheden kunnen wel via Meewis Notarissen worden verricht (www.meewisnotarissen.nl).

Easy Langstraat Notarissen behoudt zich het recht voor om zaken die niet standaard zijn niet in behandeling te nemen. Wij zullen u alsdan doorverwijzen naar Meewis Notarissen voor verdere behandeling. 

De door EASY Langstraat Notarissen aan de bank verschuldigde negatieve rente, in verband met ten behoeve van u op de derdengeldenrekening aangehouden gelden, zullen aan u worden doorberekend.